Dotyczy: 

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Osuszenie, odwodnienie oraz hydroizolacja fundamentów głównego budynku poklasztornego”.

Zamawiający:
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu * 37-500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Powiatu Jarosławskiego https://powiat.jaroslawski.pl/

oraz na stronie zamawiającego:

https://www.opactwo.pl/

w dniu 9.05.2024 r.

Termin otwarcia ofert: 14.06.2024 r. godz. 09.00

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu:

1. J&B Firma Budowlano-remontowa H. Cieślik, J. Prymon 37-200 Przeworsk ul. Pod Rozborzem 4 c.

Cena całkowita netto: 204 820,28 zł

Podatek VAT: 47 108,66 zł

Cena całkowita brutto: 251 928,94 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 94/100)

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto - 100%

Wybrano ofertę:

J&B Firma Budowlano-remontowa H. Cieślik, J. Prymon 37-200 Przeworsk ul. Pod Rozborzem 4 c

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego i została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Zatwierdzam: ks. Marek Pienkowski - dyrektor OKiFCh

Jarosław, 2024-06-14

Tekst wczesniejszego ogłoszenia:

Ogłaszamy informacje o prowadzeniu postepowania zakupowego na nabór wykonawcy do realizacji inwestycji „Osuszenie, odwodnienie oraz hydroizolacja fundamentów głównego budynku poklasztornego” 

Ogloszenie o postępowaniu zakupowym

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Decyzja WKZ.

3. Przedmiar robót.

4. Wykaz robót.

5. Projekt umowy.

6. Kaluzula informacyjna.