Ośrodek został powołany do istnienia dekretem Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolita Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 2004 r.

Osobowość prawną cywilną otrzymał rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 kwietnia 2005 r. w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)

W tym samym roku dnia 22 grudnia uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

Siedzibą Ośrodka jest Jarosław, ul. Benedyktyńska 5.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz pielęgnowania kultury chrześcijańskiej oraz na rzecz formacji osób duchownych, konsekrowanych i świeckich.

Działalność statutowa Ośrodka prowadzona jest w oparciu o środki gromadzone z dobrowolnych ofiar pieniężnych, darowizn, zapisów, spadków oraz dotacji i własnej działalności.

Organem Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke jest dyrektor mianowany i odwoływany przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Metropolita Przemyski mianuje i odwołuje również współpracowników dyrektora. Ośrodek może zatrudniać również pracowników na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Wesprzyj naszą wieloraką działalność, przede wszystkim ratowanie czterystuletniego zabytkowego opactwa pobenedyktyńskiego w Jarosławiu, za które jesteśmy dopowiedzialni.

STATUT OŚRODKA KULTURY I FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Art. l
1. Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke zwany dalej Ośrodkiem, erygowany przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Józefa Michalika dekretem z dnia l sierpnia 1994 r. na mocy kan. 114 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest jednostką organizacyjną Kościoła w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 154 z późn. zm.).
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Jarosław.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Archidiecezji Przemyskiej.
Art. 2
1. Ośrodek posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 154 z późn. zm.) i prawa obowiązującego na terenie Polski.
2. Ośrodek prowadzi działalność w łączności z Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim i pod jego nadzorem.
Rozdział II. Cele Ośrodka i sposoby ich realizacji
Art. 3
Celem Ośrodka jest podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz pielęgnowania kultury chrześcijańskiej oraz na rzecz formacji osób duchownych, konsekrowanych i świeckich.
Art. 4
Ośrodek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie dni skupienia, rekolekcji oraz innego rodzaju spotkań o charakterze duchowym;
2) organizowanie spotkań integracyjnych i formacyjnych budujących więzi międzyosobowe, także o wymiarze transgranicznym;
3) przeprowadzanie kursów, szkoleń, konferencji, wykładów i sympozjów o charakterze oświatowym, edukacyjnym i wychowawczym;
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działania na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturowych i tradycji;
6) prowadzenie oraz inspirację działalności charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz innych różnorako wykluczonych
7) działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
9) działalność wspomagającą rozwój wspólnot w ramach społeczności lokalnej;
10) promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11) działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
12) udostępnianie – na zasadach niekomercyjnych – innym podmiotom kościelnym i świeckim pomieszczeń Ośrodka na tego typu spotkania (pkt. 1-6) oraz pomoc w ich organizacji;
13) promocję zabytkowego zespołu byłego opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu – siedziby Ośrodka, jego renowację i bieżące utrzymanie.
Rozdział III: Władze Ośrodka
Art. 5
1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor mianowany i odwoływany przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz wobec władz kościelnych i świeckich.
3. Arcybiskup Metropolita Przemyski, na wniosek dyrektora, mianuje i odwołuje jego bezpośrednich współpracowników.
4. Dyrektor Ośrodka może zatrudniać w Ośrodku pracowników na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
5. Ośrodek może korzystać ze świadczeń wykonywanych na rzecz jego celów statutowych przez wolontariuszy, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 6
Ośrodek współpracuje ściśle ze stowarzyszeniem „Przyjaciele Jarosławskiego Opactwa”.
Art. 7
Dyrektora Ośrodka wspiera Rada Programowa, którą na jego wniosek powołuje Arcybiskup Metropolita Przemyski wyznaczając jednocześnie do niej swojego przedstawiciela. Rada zbiera się, co najmniej, raz w roku.
Art. 8
1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek jednoosobowo w całokształcie działań statutowych oraz w sprawach majątkowych i finansowych.
2. Dyrektor Ośrodka jest równocześnie rektorem Kościoła św. Mikołaja w Jarosławiu – zgodnie z kań. 556 do 563 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Art. 9
Dyrektor Ośrodka prowadzi prace remontowe i konserwatorskie w porozumieniu z Archidiecezjalną Komisją Budownictwa i Sztuki Sakralnej w Przemyślu.
Rozdział IV. Majątek Ośrodka
Art. 10
W dyspozycji Ośrodka pozostaje teren oraz obiekty przy ul. Benedyktyńskiej 5 w Jarosławiu, będące własnością Archidiecezji Przemyskiej oraz inwentarz ruchomy spisany w Księdze Inwentarzowej Ośrodka.
Art. 11
Działalność statutowa Ośrodka prowadzona jest w oparciu o środki gromadzone z dobrowolnych ofiar pieniężnych, darowizn, zapisów, spadków oraz dotacji i własnej działalności.
Art. 12
Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody w całości przeznacza na realizację celów statutowych, w tym na renowację i utrzymanie zabytkowego zespołu byłego opactwa.
Art. 13
Dyrektor Ośrodka składa Archidiecezjalnej Radzie Ekonomicznej za pośrednictwem Ekonoma Archidiecezji do 30 stycznia każdego roku sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok miniony oraz kopię księgi inwentarzowej i preliminarz budżetowy na rok następny.
Rozdział V. Przepisy końcowe
Art. 14
1. Statut nadaje Ośrodkowi, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Arcybiskup Metropolita Przemyski.
2. Statut niniejszy zatwierdza się na okres trzech lat, po czym jego ważność przedłuża się o ile nie nastąpi inicjatywa jego zmiany ze strony Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego lub nie zawnioskuje zmiany dyrektor Ośrodka.
Art. 15
Ośrodek może zlikwidować Arcybiskup Metropolita Przemyski, który decyduje o przeznaczeniu jego majątku ruchomego i nieruchomego.

Statut niniejszy został podpisany 11 lutego 1995 r., gruntownie przeredagowany 5 marca 2005 r., zmieniony 10 stycznia 2008 r.