Logo Przystani to awers pochodzącego z XVII w. medalika z wizerunkiem św. Benedykta

Objaśnienie npisów:

Eius in obitu nostro praesentia muniamur
(Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci)

N D S M D – Non Draco Sit Mihi Dux
(Diabeł -dosłownie: smok- niech nie będzie mi przewodnikiem)

ul. Benedyktyńska 5
PL 37-500 Jarosław
16 621 52 24
+48 504 143 620
przystan@opactwo.pl

Dyrektor Przystani:

Ks. Rafał Wojdyła
16 621 52 24
+48 697 801 195
wojraf1@op.pl

NIP: 7922217763
Regon: 180350418

Konto bankowe:

Bank PEKAO SA I O. Jarosław
09 1240 2571 1111 0010 1935 1260

StandardPokojeCena netto
TV, internet, lodówka, czajnik, łazienka.206, 20765 zł za dobę 1 osoba w pokoju.
Każda kolejna osoba minus 5 zł. za dobę
Łazienka, czajnik22560 zł za dobę 1 osoba w pokoju.
Każda kolejna osoba minus 5 zł. za dobę
Łazienka214 – 22945 zł za dobę 1 osoba w pokoju.
Każda kolejna osoba minus 5 zł. za dobę
Łazienka wspólna (dotyczy tylko grup powyżej 5 osób)od 301 i od 401 (poddasze)30 zł za dobę
Grupy powyżej 15 osób lub osoby powyżej 2 dóbDo negocjacji
Baszta pustelnicza na latoDo negocjacji
Wyżywienie
Śniadanie10 zł
Obiad20 zł
Kolacja10 zł
Całodzienne wyżywienie40 zł
Grupy powyżej 15 osób lub osoby powyżej 2 dóbdo negocjacji
  • Wystawiamy faktury VAT (8 %);
  • Parking – gratis!
  • Doba zaczyna się o godz. 14.00 (przyjazd) a kończy o 10.00 (wyjazd).

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. l

1. Przystań św. Benedykta przy Jarosławskim Opactwie zwana dalej Przystanią, erygowana przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Józefa Michalika dekretem z dnia 25 lipca 2008 r. na mocy kan. 114 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest jednostką organizacyjną Kościoła w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 154 z późn. zm.).

2. Siedzibą Przystani jest miasto Jarosław.

3. Terenem działania Przystani jest obszar Archidiecezji Przemyskiej.

Art. 2

1. Przystań jest kościelną osobą prawną i działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 154 z późn. zm.) i prawa obowiązującego na terenie Polski.

2. Przystań prowadzi działalność w łączności z Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim i pod
jego nadzorem.

Rozdział II
Cele Przystani i sposoby ich realizacji
Art. 3

Celem Przystani jest podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz odnowy fizycznej, psychicznej i duchowej osób świeckich, konsekrowanych i duchownych.

Art. 4

Przystań realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. zapewnienie osobom wymienionym w Art. 3 odpowiednich pomieszczeń i wyżywienia;

2. zapewnienie osobom wymienionym w Art. 3 fachowej pomocy w odnowie fizycznej, psychicznej i duchowej;

3. wykorzystanie w działalności Przystani zabytkowych i rekreacyjnych walorów opactwa pobenedyktyńskiego w Jarosławiu;

4. pomoc osobom wymienionym w Art. 3 w korzystaniu z różnych form odnowy fizycznej, psychicznej i duchowej na terenie województwa podkarpackiego i poza jego obszarem;

5. działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Przystań włącza się w działalność Studia Ave Maria Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej Radia FARA poprzez organizowanie zaplecza kadrowego i technicznego niezbędnego do prowadzenia Studia.

Rozdział III
Władze Przystani
Art. 5

1. Działalnością Przystani kieruje dyrektor mianowany i odwoływany przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego.

2. Dyrektor reprezentuje Przystań na zewnątrz jednoosobowo wobec władz kościelnych i świeckich w całokształcie działań.

3. Arcybiskup Metropolita Przemyski, na wniosek dyrektora, mianuje i odwołuje jego bezpośrednich współpracowników.

4. Dyrektor może zatrudniać w Przystani pracowników na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Art. 6

Dyrektor Przystani składa Archidiecezjalnej Radzie Ekonomicznej za pośrednictwem Ekonoma Archidiecezji do 31 stycznia każdego roku sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

Rozdział IV
Przepisy końcowe
Art. 7

Statut Przystani nadaje, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Arcybiskup Metropolita Przemyski.

Art. 8

Przystań może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody w całości przeznacza na realizację celów statutowych.

Art. 9

Przystań może zostać zlikwidowana przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego, który decyduje o przeznaczeniu jej majątku ruchomego i nieruchomego. Statut niniejszy zatwierdza się na okres trzech lat, po czym jego ważność przedłuża się o ile nie nastąpi inicjatywa jego zmiany ze strony Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego lub nie zawnioskuje zmiany dyrektor Przystani.

Przemyśl, dnia 8 listopada 2008 r.