Projekty twarde to projekty infrastrukturalne, czyli realizacja przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, modernizacja i rewitalizacja budynków, remont, zakup sprzętu, maszyn i pomocy dydaktycznych.

Oto niektóre z nich:

 • Renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa w Jarosławiu na ośrodek kultury
 • Prace remontowe przy północnej wieży kościoła św. Mikołaja w Jarosławiu
 • Wymiana zniszczonej stolarki otworowej południowej wieży kościoła św. Mikołaja w Jarosławiu
 • Konserwacja ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Konserwacja ołtarza „Chrzest Jezusa”
 • Konserwacja ołtarza M.B. Ostrobramskiej
 • Montaż windy dla osób niepełnosprawnych
 • Konserwacja ambony
 • Obsadzenie materiałem szkółkarskim Stacji Golgoty Narodów
 • Remont organów
 • Montaż kolektorów słonecznych o łącznej mocy cieplnej 115 kW/ 36 MWh rocznie (NFOŚiGW – 235 000,00 PLN)
 • Renowacja chrzcielnicy, lichtarza oraz wymiana posadzki pod chórem oraz południową wieżą kościoła
 • Renowacja Fresku tarczy zegarowej z XVII w. ()

Donatorzy:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura
 • Gmina Miejska Jarosław
 • Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski
 • Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie
 • Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Wojewódzki
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Fundusz Kościelny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych