Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2000px-Obiekt_zabytkowy_znak.svg

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Podkarpackie przestrzeń otwarta logo 2011

Dofinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego

Jarosław, opactwo pobenedyktyńskie (XVII w.): remont i konserwacja
odcinka obwarowań zagrożonego katastrofą budowlaną – etap III

Cel zadania  to powstrzymanie destrukcji zabytkowej substancji,
przywrócenie dobrego stanu technicznego i pierwotnych walorów
architektonicznoestetycznych części obwarowań. Największe obawy budzą
pęknięcia i wybrzuszenia wskazujące na możliwość katastrofy budowlanej
(opinie ekspertów) na styku zach. i płn., całego północnego oraz na
styku płn. i wsch. odcinka obwarowań. Obwarowania te są unikatem na
Podkarpaciu uboższym gospodarczo i turystycznie. Wchodzą w skład Parku
Kulturowego w Jarosławiu.

Etapy długofalowe będą wyznaczać odcinki obwarowań dzielonych przez 9
baszt. Zadanie w ciągu najbliższych lat obejmie zagrożone katastrofą
odcinki murów nr 2,3,4,5 oraz baszty nr 2,3, 5 i 9. Na rok 2015
przewidujemy kontynuację i dokończenie prac przy odcinkach murów nr 4
i 5 – odpowiednio 60 i 51 mb (wzmocnienie konstrukcyjne, odwodnienie,
izolacja przed przesiąkaniem wilgoci, cerowanie i uzupełnianie lica
murów, nasączenie ich impregnatem). Bardzo ważne będzie też
zapoczątkowanie odtworzenia, a potem odwodnienia wewnętrznej
zabytkowej fosy na odcinku 60 mb, której zasypanie za czasów koszar
wojskowych znacznie przyspieszyło destrukcję obwarowań. Kolejne
newralgiczne miejsca obwarowań będą w ten sposób przywrócone do
pierwotnych walorów architektonicznoestetycznych. Odtworzona fosa
stanie się początkiem urokliwej ścieżki dla turystów.

Zespół zabytkowy opactwa pobenedyktyńskiego z lat 1611-1650,
obwarowania budowano od ok. 1630. Mury obronne: ok. 800 m dł., 57 m.
wys. i 0,71 m szer. 1704 r. runęła ich część i 1 z baszt. 1725–28
wzniesiono drugi mur u podnóża osuwającego się stoku. Po kasacie w
1782 r. i przejęciu przez wojsko, mury i baszty rozsypały się w
górnych partiach, jednak układ założenia obronnego zachował się.
Wojsko Pol. w 1925 przystąpiło do remontu baszt i murów. Nie ukończono
go. Przez kolejne 80 lat nie podejmowano istotnych prac
konserwacyjnych. W roku 2013 zrealizowano I etap aktualnego zadania.

Obwarowania są dostępne bez ograniczeń, ale jak dotąd tylko z pewnej
odległości. Pęknięcia murów oraz zniszczenia elementów drewnianych
nakazują turystom trzymać się od nich w bezpiecznej odległości. Po
zakończeniu prac te ograniczenia znikną.

Koszt całości zadania: 420579,98 zł.
Dotacja MKIDN: 200000,00 zł.
Dotacja WKZ: 100000,00 zł.
Dotacja Województwa Podkarpackiego: 50000,00 zł.