Regulamin | Formularz zgłoszeniowy

 Regulamin konkursu literackiego
„Jan Paweł II – papież nie z tej ziemi”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Formacji i Kultury Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke
w Jarosławiu

II. CELE KONKURSU

 • Budowanie żywego pomnika bł. Jana Pawła II poprzez wydanie książki z twórczością literacką uczestników konkursu, która stanie się cegiełką wspierającą Budowę Wioski dziecięcej pod Brzozowem (www.wioskadziecieca.eu)
 • Upamiętnienie postaci Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Rozwijanie zainteresowań literackich, historyczno–teologicznych uczniów inspirowanych życiem i działalnością papieża bł. Jana Pawła II
 • Popularyzowanie wiedzy o papieżu bł. Janie Pawle II wśród dzieci i młodzieży
 • Stworzenie uczniom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń inspirowanych życiem i nauką bł. Jana Pawła II
 • Integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania bł. Jana Pawła II
 • Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń
 • Rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości
 • Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich
 • Promowanie młodych talentów

III. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu Archidiecezji Przemyskiej.

IV. FORMA PRAC KONKURSOWYCH

1. Na Konkurs można zgłosić, niepublikowaną dotychczas, pracę literacką (w dowolnej formie) napisaną w języku polskim, stanowiącą zamkniętą, spójną całość.
2. Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4 (czcionka 13, interlinia 1,5 wiersza).
3. Praca będzie oceniana pod kątem:

 • wartości merytorycznej pracy,
 • twórczego i poważnego potraktowania tematu,
 • kreatywności, pomysłowości, oryginalności,
 • walorów językowych i poziomu artystycznego.

4. Uczestnik zgłaszający tekst na Konkurs musi być jego jedynym autorem.
5. Każda szkoła może zgłosić na Konkurs maksymalnie 3 prace.

V. TERMINARZ KONKURSU
1. Prace należy zgłaszać do 30 kwietnia 2014 r.
2. Zgłaszanie prac odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie www.opactwo.pl/konkurs-papieski i załączenie pliku z pracą (format PDF lub plik tekstowy Microsoft Word/Open Office).
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22 maja 2014 r. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie Organizatora.

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2014 r w ramach obchodów Papieskich Dnia Rodziny i Jarmarku Dziecięcego (szczegóły dotrą do szkół) w  Jarosławskim Opactwie.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z tekstami nadesłanymi do Konkursu, wyłoni laureatów
w każdej kategorii wiekowej i osoby wyróżnione w Konkursie.
3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych tekstów.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu. Dodatkowo wybrane prace zostaną wydane w formie książkowej, która zostanie wręczona laureatom podczas uroczystej gali. Dla chętnych stanie się cegiełką wspierającą Budowę Wioski dziecięcej pod Brzozowem (www.wioskadziecieca.eu), tworząc żywy pomnik Jana Pawła II.

VII. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH
1. Organizator nie zwraca prac nadsyłanych na konkurs.
2. Nadesłanie w terminie pracy zgodnej z warunkami konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu i jego postanowień oraz oświadczeniem, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnieniem organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację przez organizatorów, w celach konkursowych, danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133,poz. 883 z późn. zm.).
4. Poprzez wysłanie pracy na Konkurs autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące nadesłanych prac, na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs – w całości lub po dokonaniu skrótów w wydanej pozycji książkowej, z jednoczesnym podaniem danych autora.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 723404313 (ks. Michał Kozak)

Zaprasza Organizator