Regulamin konkursu na projekt tablicy upamiętniającej osobę ks. prał. Mariana Rajchla (25.09.1937-12.01.2021)

I. Ogłaszający:
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (OKiFCh)
adres: ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław
tel.: 503 698 125
email: opactwo@opactwo.pl

II. Termin konkursu i miejsce składania prac konkursowych:
Konkurs został ogłoszony 01 kwietnia 2021 r. i będzie trwał do 30 kwietnia 2021 r.
Prace należy złożyć w siedzibie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

III. Przedmiot i założenia konkursu:

 1. Celem konkursu jest wybór projektu koncepcyjnego tablicy pamiątkowej przeznaczonej do zamontowania na ścianie wewnętrznej kościoła św. Mikołaja w pobliżu krypty, w której spoczywa ciało ks. Mariana Rajchla.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany do osób pełnoletnich, artystów plastyków, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji tablic pamiątkowych.

IV. Zakres rzeczowy i forma opracowania:

 1. Projekt koncepcyjny tablicy w postaci szkicu lub wizualizacji (dopuszcza się złożenie maksymalnie 2 koncepcji).
 2. Projekt powinien wskazywać sposób i miejsce umieszczenia tablicy na ścianie kościoła (mury wykonane są z XVII wiecznej cegły – dość kruchej).
 3. Tablica powinna być zaprojektowana i wykonana w materiale o gwarantowanej trwałości, możliwym do nabycia ze względu na dostępność na rynku i cenę. Zastosowany materiał powinien gwarantować godny charakter tablicy, a zarazem nie wymagać stałych zabiegów eksploatacyjnych. Materiał ten powinien także odpowiadać zabytkowemu charakterowi budynku i jego wyposażenia.
 4. Tablica powinna zawierać w swej treści następujące sformułowania:

Ks. Marian Rajchel (1937-2021) Gorliwość o dom Twój pożera mnie (J 2,17)

 1. Tablica powinna być dostosowana do szerokości pilastra, która wynosi 71,5 cm.
 2. Praca konkursowa musi zawierać szacunkową wycenę kosztów wykonania tablicy wraz z montażem na ścianie.

V. Opakowanie i oznakowanie pracy
Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolnym pięcioznakowym rozpoznawczym ciągiem literowocyfrowym danej pracy, umieszczonym z tyłu pracy w prawym górnym rogu. Do pracy uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną takim samym ciągiem literowocyfrowym. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę zgłoszeniową ze swoimi danymi osobowymi (wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).

VI. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej:

 1. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do nadsyłanych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U.06.90.631 z późn. zm.)
 2. Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania nagrodzonego projektu tablicy według swego uznania i zgodnie z aktualnymi potrzebami. Autor nagrodzonego projektu przenosi nieodpłatnie na OKIFCH autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: utrwalanie wizerunku tablicy dowolną techniką; wprowadzanie do pamięci komputera; zwielokrotnienie określoną techniką; rozpowszechniania wizerunku dzieła – wystawienie, publiczne udostępnienie.

VII. Komisja konkursowa:
Komisja, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie konkursu, zostanie powołana przez Dyrektora OKIFCH. W jej skład wejdą członkowie zwyczajni: ks. Marek Wojnarowski, mgr Małgorzata Olędzka, Bogusław Buliński oraz, jako członek honorowy, Krystyna Borowczak z domu Rajchel.

VIII. Nagrody:
Najlepsza praca wyłoniona w konkursie zostanie nagrodzona w formie zlecenia jej autorowi realizacji projektu i otrzymania stosownego wynagrodzenia.

IX. Sposób podania do wiadomości rozstrzygnięcia konkursu.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Jarosławskiego Opactwa.

X. Zastrzeżenia Zamawiającego

 1. Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty w przypadku, gdy żadna z prac nie spełni warunków konkursu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ewentualnego
  niewyłonienia zwycięzcy konkursu.
 2. Prace złożone po wyznaczonym terminie składania będą wykluczone z udziału w konkursie.
 3. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.
 4. Werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny i niezaskarżalny.
 5. Zastrzega się możliwość publicznej prezentacji prac po zakończeniu przewodu konkursowego i ogłoszeniu wyników.
 6. Zakłada się, że po rozstrzygnięciu konkursu zostaną ujawnieni autorzy poszczególnych prac.
 7. Nagrodzona praca konkursowa przechodzi na własność Zamawiającego łącznie z autorskimi prawami majątkowymi, a z wyłączeniem niezbywalnych praw autorskich.
 8. Złożone prace konkursowe nie będą odsyłane.
 9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu tablicy ponosi uczestnik Konkursu.
 10. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu na cele organizacji konkursu i późniejszej prezentacji imion i nazwisk autorów zwycięskiej pracy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, adres e-mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, a uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z konkursem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Ks. Marek Pieńkowski
Dyrektor OKiFCh

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

numer pracy (pięcioznakowy ciąg literowo-cyfrowy):

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs na projekt tablicy upamiętniającej osobę ks. Mariana Rajchla

Ja, niżej podpisany/a
……………………………………………………………………………………………………
zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
adres do korespondencji …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
numer telefonu …………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………

1) oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w konkursie jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa;
2) oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

                                                   …………………………..
                                                           podpis