Kraków 17.01.2020.

Nadzór Autorski dotyczący wykonania robót doraźnie zabezpieczających
budynek kościoła w Jarosławskim Opactwie.

 

W nawiązaniu do oględzin obiektu przeprowadzonych w obecności przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu w dniu 15.01.2020 r. podaję następujące zalecenia:

 

  1. Miejsce odpadniętej wierzchniej warstwy tynku: należy odkuć rozluźnione elementy tynku; pozostałości impregnować —wzmacniać poprzez nasączenie n.p. Sarsilem lub produktem o podobnych właściwościach. Następnie odtworzyć tynk stosując zaprawę wapienno-cementową.
  2. Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji budynku kościoła dokonać należy szczegółowych oględzin powierzchni tynków na sklepieniach. Miejsca wątpliwe poddać zabiegowi odkucia rozluźnionych części i odtworzenia warstwy tynku j.w.
  3. Odkute pęknięcie przesklepienia otworu okiennego: w miejscu pęknięcia zastosować naprawę poprzez wymycie pod ciśnieniem pęknięcia , zainiektowanie pęknięcia (po wykonaniu spoinowania pęknięcia ) zaczynem na białym cemencie z dodatkiem ciasta wapiennego do pełnego wypełnienia pęknięcia, dodatkowo pęknięcie zszyć kotwami jak w podstawowym projekcie.

 

Potwierdza się konieczność niezwłocznego przystąpienia do remontu — wymiany więźby z pokryciem — dla usunięcia rozpierania sklepienia.

W przypadku braku możliwości podjęcia natychmiastowych tych działań, należy zastosować doraźne wypełnienie zarysowań sklepienia od góry. W tym celu należy w miejscach występowania rys odkryć ocieplenie, zarysowania odkurzyć i nawilżyć, po czym grawitacyjnie wypełnić zaczynem na białym cemencie z dodatkiem ciasta wapiennego do całkowitego wypełnienia.

Działania te należy traktować tylko jako doraźne i tymczasowe w celu zabezpieczenia konstrukcji sklepień przed zniszczeniem od sił poziomych pochodzących od niewłaściwie podpartej więźby dachowej.

Inż. Lech Sobieszek