Po dokonaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. oględzin pomieszczeń kościoła, w tym chóru, nawy głównej oraz poddasza nad nawą główną komisja stwierdziła:

  • więźba dachowa nad kościołem, nad nawą główną jest w złym stanie, widoczna korozja biologiczna, ubytki w strukturze drewna oraz (wtórne) zastosowanie zastrzałów rozpierających ściany boczne, które powodują pęknięcia i dalszą destrukcję.
  • Widoczna konstrukcja więźby dachowej nad całym obiektem jest wykonana z elementów wtórnych.
  • Pokrycie dachu z blachy miedzianej, lokalnie wykazuje nieszczelności, widoczne są prześwity i zacieki na deskowaniu.
  • Widoczne są spękania, zarysowania. Zagęszczenie uszkodzeń występuje w obrębie wieży. Spękania mają charakter czynny.

Po dokonaniu oględzin obiektu komisja stwierdziła, że należy w trybie pilnym przystąpić do prac mających na celu zahamowanie procesu destrukcji obiektu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupów w Jarosławiu oraz potwierdza ustalenia zawarte w ekspertyzie technicznej i w projekcie budowlanym zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu opracowanym przez  mgr. Inż. Lecha Sobieszka z Krakowa.