• (+ ) W imię i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Panie Jezu Chryste,

Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,

wylałeś na świat cały miłość swego Ojca

jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia

i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,

obecną w tajemnicy Eucharystii

– dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem

i jego Matką – Maryją, przez Jej wstawiennictwo,

proszę Cię w intencji,

którą Ojciec Święty polecił naszym modlitwom:

aby współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą,

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego

do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia

wszystkich dobrych czynów,

przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Przemień mnie

i uczyń apostołem Twego Serca,

bym świadczył w Duchu i Prawdzie,

że Bóg jest Miłością. Amen.

 💕Najświętsze Serce Jezusa

bądź moją Miłością.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od dwudziestej trzydzieści do dwudziestej pierwszej trzydzieści.

❤ Niepokalane Serce Maryi

bądź moim ratunkiem.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od szóstej rano do siódmej.

  • Na uwielbienie Boga… w Trójcy Jedynego we Wcieleniu Słowa i w Bogurodzicy:

👏 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Powiedział:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Usłyszał:

🌹 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Odtąd…

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

🙌 A[lbowiem] Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Zatem:

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

…abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw prosimy, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, otrzymali udział w Jego boskiej naturze. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Aniele Boży,

stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy,

ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen!

  • Święci Patronowie, módlcie się za nami:

Święty Marku papieżu, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Patriarcho Adamie, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Hieronimie, doktorze Kościoła, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Janie z Dukli, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Janie Wojciechu, módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Bronisławie, módl się za mną grzesznikiem.

Akt oddania kapłana i kapłanów

Matko Niepokalana,
w tym miejscu łaski,
gdzie zgromadziła nas miłość Twojego Syna Jezusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
my, synowie w Synu i Jego kapłani,
poświęcamy się Twemu matczynemu sercu,
by wiernie wypełniać wolę Ojca.
Wiemy, że bez Jezusa
nie możemy uczynić nic dobrego (por. J 15, 5)
i tylko przez Niego, z Nim i w Nim
będziemy dla świata
narzędziami zbawienia.         

Oblubienico Ducha Świętego,
wyjednaj nam bezcenny dar
przemiany w Chrystusie.
Pomóż nam i spraw,
żeby przez tę samą moc Ducha,
która okryła Cię swoim cieniem
i uczyniła Matką Zbawiciela,
Twój Syn, Chrystus, narodził się także w nas.
Oby w ten sposób Kościół
mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów
przemienionych łaską Tego,
który wszystkie rzeczy czyni nowymi.           

Matko Miłosierdzia,
to Twój Syn, Jezus, wezwał nas,
byśmy jak On stali się
światłem świata i solą ziemi (por. Mt 5, 13-14).
Pomóż nam
Twoim możnym wstawiennictwem,
byśmy nigdy nie zawiedli tego wzniosłego powołania,
byśmy nie ulegli naszemu egoizmowi,
pochlebstwom świata
i podszeptom Złego.
Swoją czystością zachowaj nas,
Swoją pokorą strzeż nas
i otocz nas swą macierzyńską miłością,
która odzwierciedlając się w tylu duszach
Tobie poświęconych,
sprawiła, że stały się one dla nas
prawdziwymi matkami duchowymi.

Matko Kościoła,
my kapłani
chcemy być pasterzami,
którzy nie pasą siebie samych,
ale oddają się Bogu dla braci
znajdując w tym szczęście.
Pragniemy
nie tylko słowami, ale życiem
każdego dnia pokornie powtarzać
nasze «oto jestem».
Prowadzeni przez Ciebie,
chcemy być apostołami
Bożego Miłosierdzia,
cieszącymi się, że mogą codziennie sprawować
Świętą Ofiarę Ołtarza
i udzielać tym, którzy nas o to proszą,
sakramentu pojednania.           

Orędowniczko i Pośredniczko łaski,
Ty, która cała jesteś włączona
w jedyne powszechne pośrednictwo Chrystusa,
uproś dla nas u Boga
całkowicie odnowione serce,
które będzie kochało Boga z wszystkich sił
i służyło ludzkości, jak Ty służyłaś.
Powtórz Panu
Twoje przekonujące słowa:
«nie mają już wina», (J 2, 3)
ażeby Ojciec i Syn wylali na nas Ducha Świętego,
niczym w nowym zesłaniu.
Twoja stała obecność wśród nas,
budzi we mnie zdumienie i wdzięczność,
dlatego w imieniu wszystkich kapłanów
i ja pragnę zawołać:
«A skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?» (Łk 1, 43)
Matko nasza od zawsze,
nie przestawaj nas «nawiedzać»,
pocieszać i wspierać.
Przybądź nam z pomocą
i ocal od wszelkiego zagrożenia.
Tym aktem zawierzenia i poświęcenia
wyrażamy pragnienie, byś zamieszkała
w sposób głębszy i radykalny
na zawsze i całkowicie
w naszym życiu ludzkim i kapłańskim. 
Niech Twoja obecność sprawi,
że zakwitnie pustynia naszej samotności
i zabłyśnie słońce nad naszym mrokiem,
niech sprawi ona, że spokój powróci po burzy,
aby każdy człowiek ujrzał zbawienie Pana,
który ma imię i oblicze Jezusa,
odbite w naszych sercach
na zawsze zjednoczonych z Twoim!
Niech tak się stanie! Amen.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowa,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo świata.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najśw. Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

✨Zabierz, Panie, i przyjmij

całą wolność moją,

pamięć moją

i rozum,

i wolę mą całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni

według swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twą

i łaskę,

a to mi zupełnie wystarczy.

Amen.

✨Boskie Serce Jezusa,

ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi

wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego

jako uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy moje oraz jako prośbę do Ciebie skierowaną.

Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,

w jakich Ty przyszedłeś na Ziemię,

ofiarowałeś się na krzyżu

i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata.

Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki,

za ojca świętego i w ważnych dla niego intencjach

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,

które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,

jakich dostąpić mogę i ofiaruję

je za dusze w czyśćcu.

Amen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

👏 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Powiedział:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Usłyszał:

🌹 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Odtąd…

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

🙌 A[lbowiem] Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Zatem:

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

…abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw prosimy, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, otrzymali udział w Jego boskiej naturze. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wesel się Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wiekow śpiewali
Alleluja,alleluja!