Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu organizuje Przegląd Podkarpackich Chórów – twórczość Stanisława Moniuszki. Zapraszamy wszystkie chóry mające swoja siedzibę na terenie Podkarpacia do rozważenia udziału w nim.

Termin kwalifikacji wstępnych zakończył się 20 czerwca.

Do udziału w konkursie zostały dopuszczone następujące chóry:

Chór Jutrzenka z Bachórca
Chór Gama ze Świlczy
Chór Soli Deo z Dubiecka
Schola Dominikańska z Jarosławia
Chór Łańcuckiej Fary
Chór Cantilena z Radymna
Chór św. Józefa z Muniny

Po podliczeniu dokładnej ilości indywidualnych uczestników możliwe będzie dopisanie kolejnych chórów z listy rezerwowej.

Eliminacje konkursowe odbędą się 14 września. Szczegółowe warunki zawiera poniższy regulamin:

PRZEGLĄD PODKARPACKICH CHÓRÓW –

TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA MONIUSZKI

JAROSŁAW 14 WRZEŚNIA 2019 ROK

REGULAMIN

 

Cele przeglądu

Głównym celem niniejszego przeglądu chórów jest popularyzacja twórczości Stanisława Moniuszki. Wyjątkową okazję ku temu daje rok 2019, który z okazji 200 rocznicy urodzin artysty ustanowiono „Rokiem Moniuszkowskim”.

Udział w przeglądzie umożliwi ponadto zespołom dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

Warunki uczestnictwa

 • W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie chóry mieszane mające swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.
 • Do finałowej części przeglądu zostaną dopuszczone zespoły, które przejdą wstępną eliminację.
 • Wstępna eliminacja zostanie przeprowadzona w oparciu o zapis elektroniczny (audio lub audiovideo) dowolnego utworu wykonanego przez zespół w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.
 • Zapis elektroniczny tego wykonania zapisany w jednym z popularnych formatów należy przesłać na adres opactwo@opactwo.pl do 20 czerwca 2019 r. Mogą to być także aktywne linki do plików na dyskach wirtualnych.
 • W treści e-maila należy zawrzeć nazwę chóru, przewidywaną ilość chórzystów oraz e-mail kontaktowy (o ile będzie inny niż ten, z którego przesłano nagranie).
 • Organizator, na własną odpowiedzialność,  dokona wyboru zespołów do etapu konkursowego, tak aby poziom występów konkursowych nie był zbyt zróżnicowany oraz aby zagwarantować nagrody dla wszystkich uczestników.

Przebieg przeglądu

 • Lista chórów zakwalifikowanych do finału będzie dostępna od 1 lipca br. na stronie opactwo.pl w niniejszej zakładce: opactwo.pl/moniuszko.
 • Do zakwalifikowanych zespołów prześlemy także szczegółowy formularz zgłoszeniowy z prośbą o jego wypełnienie.
 • Przegląd finałowy odbędzie się 14 września br. (sobota) na terenie Jarosławskiego Opactwa – siedziby Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5. Recepcja zespołów zostanie uruchomiona o godzinie 11.00.
 • Konkursowa (oceniana przez Jury) prezentacja poszczególnych utworów odbędzie się od godziny 11.30 w należącym do Opactwa kościele  św. Mikołaja. Na tym etapie nie przewidujemy licznego udziału publiczności. Zespół może wykonać utwory acapella, z towarzyszeniem instrumentu lub orkiestry.
 • Każdy uczestnik zaprezentuje jeden utwór Stanisława Moniuszki oraz jeden utwór innego kompozytora.
 • W czasie obrad komisji konkursowej zespoły będą poproszone o wystąpienie na scenie plenerowej. Przewidywane godziny to 14.30 – 16.00. Można będzie wykonać jeden z utworów konkursowych lub, z uwagi na trudniejsze warunki wykonawcze na scenie, można będzie także wykonać zupełnie inny utwór, łatwiejszy i niekoniecznie sakralny. Celem tych prezentacji będzie nawiązanie kontaktu z szerszą publicznością i zgromadzenie jej przy scenie na galę finałową Przeglądu.
 • Po ogłoszeniu wyników, które nastąpi ok. godziny 16.00,  zespoły wykonają wspólnie utwór Stanisława Moniuszki „Ojcze z niebios”. Partytura utworu zostanie przesłana poszczególnym zespołom drogą e-mail.

Jury

 • Występy zespołów będą oceniane przez trzyosobowe Jury skompletowane przez organizatora.
 • Pod uwagę brane będą: intonacja, frazowanie, emisja głosu, interpretacja, dykcja, ogólny wyraz artystyczny oraz umiejętność dostosowania trudności prezentowanego repertuaru do możliwości wykonawczych artystów.
 • Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

Nagrody

W przeglądzie przewidziano następujące nagrody:

 • Główna nagroda – voucher na weekendowe warsztaty zwycięskiego chóru w Jarosławskim Opactwie.
 • Nagrody pocieszenia dla poszczególnych chórzystów, których zespoły zajęły kolejne miejsca. Takich nagród zostanie przygotowanych 150.
 • Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa

Uwagi końcowe

 • W momencie wpłynięcia dostatecznej liczby zgłoszeń organizatorzy zamierzają poprosić o patronat honorowy nad Przeglądem Metropolitę Przemyskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 • Głównym patronem medialnym będzie rozgłośnia archidiecezjalnego Radia Fara.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznego dokumentowania przeglądu  i  późniejszego  wykorzystania uzyskanych w ten sposób materiałów bez wypłacania honorariów.
 • Organizatorzy zapewniają na miejscu ciepły posiłek tuż po zakończeniu prezentacji konkursowej, koszty przejazdu pokrywają zespoły.
 • Nadesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wydarzenie to jest realizowane w ramach zadania „Jarosławska Edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 realizowana jako „Jarmark Benedyktyński”, dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w powyższym regulaminie w miarę pojawiania się nowych okoliczności. Niniejsza wersja 1.0 została zatwierdzona dnia 15.05.2019.

Dyrektor Przeglądu

Ksiądz Łukasz Kramarz

 

Główny Organizator

Ksiądz Marek Pieńkowski