Zapraszamy do zapoznania się z treścią katechezy papieża Franciszka wygłoszonej podczas audiencji generalnej w dniu 20 stycznia 2016 roku:

Wysłuchaliśmy tekstu biblijnego, który w roku bieżącym prowadzi rozważania podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, trwającego od 18-25 stycznia. Ten fragment Pierwszego Listu św. Piotra został wybrany przez grupę ekumeniczną z Łotwy, której zadanie to powierzyła Światowa Rada Kościołów oraz Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Pośrodku katedry luterańskiej w Rydze znajduje się źródło chrzcielne pochodzące z XII wieku, okresu kiedy Łotwa była ewangelizowana przez św. Meinarda. Źródło to jest wymownym znakiem  początków wiary uznanej przez wszystkich łotewskich chrześcijan, katolików, luteran i prawosławnych. Takim początkiem jest nasz wspólny chrzest. Sobór Watykański II stwierdza, że „chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności między wszystkimi, którzy zostali przez niego odrodzeni” (Unitatis redintegratio, 22). Pierwszy List św. Piotra skierowany jest do pierwszego pokolenia chrześcijan, aby im uświadomić dar otrzymany wraz ze chrztem oraz wymagania jakie on pociąga za sobą. Również my, w tym Tygodniu Modlitwy jesteśmy zaproszeni do odkrycia tego wszystkiego oraz czynienia tego razem, wykraczając poza nasze podziały.

Wspólny chrzest święty oznacza przede wszystkim, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, odkupienia, wyzwolenia od zła. Ten aspekt negatywny Pierwszy List św. Piotra nazywa „ciemnościami”, kiedy mówi: „Bóg was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”. Jest to doświadczenie śmierci, które Chrystus uczynił swoim i które symbolizowane jest we chrzcie, zanurzeniu w wodzie, po którym następuje wynurzenie będące symbolem zmartwychwstania do nowego życia w Chrystusie. Kiedy my chrześcijanie mówimy, że mamy jeden wspólny chrzest, to stwierdzamy, że my wszyscy – katolicy, protestanci i prawosławni dzielimy doświadczenie bycia wezwanymi z bezlitosnych i wyobcowujących ciemności na spotkanie z Bogiem żywym, pełnym miłosierdzia. Niestety wszyscy doświadczamy egoizmu, rodzącego podziały, zamknięcia, pogardę. Wyjście na nowo od chrztu świętego oznacza odnalezienie źródła miłosierdzia, źródła nadziei dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest wykluczony z Bożego miłosierdzia.

Dzielenie tej łaski tworzy między nami chrześcijanami nierozerwalną więź, tak że na mocy chrztu świętego możemy naprawdę uważać siebie za braci. Naprawdę jesteśmy świętym ludem Bożym, pomimo że z powodu naszych grzechów nie jesteśmy ludem w pełni zjednoczonym. Miłosierdzie Boże działające we chrzcie świętym jest silniejsze od naszych podziałów. Na tyle, na ile przyjmujemy łaskę miłosierdzia stajemy się coraz bardziej ludem Boga i stajemy się też zdolni do głoszenia wszystkim Jego wspaniałych dzieł, wychodząc właśnie od prostego i braterskiego świadectwa jedności. My chrześcijanie możemy głosić wszystkim moc Ewangelii postanawiając wspólnie prowadzić dzieła miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Jest to konkretne świadectwo jedności.

Na zakończenie, drodzy bracia i siostry, my wszyscy chrześcijanie ze względu na łaskę chrztu świętego otrzymaliśmy Boże miłosierdzie i zostaliśmy przyjęci do Jego ludu. Wszyscy katolicy, prawosławni i protestanci tworzymy królewskie kapłaństwo i lud święty. Oznacza to, że mamy wspólną misję, którą jest przekazywanie miłosierdzia otrzymanego od innych, począwszy od najuboższych i opuszczonych. Podczas tego Tygodnia Modlitwy prośmy, abyśmy my wszyscy uczniowie Chrystusa znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca, aż po krańce świata.

Streszczenie po polsku:

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan odwołujemy się do tajemnicy chrztu, który – jak stwierdza Sobór Watykański II – „stanowi sakramentalny węzeł jedności między wszystkimi, którzy zostali przez niego odrodzeni” (Unitatis redintegratio, 22). Wspólny chrzest święty oznacza przede wszystkim, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, odkupienia, wyzwolenia od zła. Gdy doświadczamy egoizmu rodzącego podziały, zamknięcie, pogardę, wyjście na nowo od chrztu świętego oznacza odnalezienie źródła miłosierdzia, źródła nadziei dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest wykluczony z Bożego miłosierdzia. Dzielenie tej łaski tworzy między nami chrześcijanami nierozerwalną więź, tak że na mocy chrztu świętego możemy naprawdę uważać siebie za braci. Naprawdę jesteśmy świętym ludem Bożym, pomimo że z powodu naszych grzechów nie jesteśmy ludem w pełni zjednoczonym. Miłosierdzie Boże działające we chrzcie świętym jest silniejsze od naszych podziałów. Na tyle, na ile przyjmujemy łaskę miłosierdzia, stajemy się coraz bardziej ludem Boga i stajemy się też zdolni do głoszenia wszystkim Jego wspaniałych dzieł, wychodząc właśnie od prostego i braterskiego świadectwa jedności.

Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas tego Tygodnia Modlitwy o jedność chrześcijan prośmy Chrystusa, abyśmy wszyscy, jako Jego uczniowie świadomi zakorzenienia w Jego miłości przez sakrament chrztu, znaleźli sposób współpracy, aby nieść miłosierdzie Ojca, aż po krańce świata. Niech wam Bóg błogosławi!

Po francusku:

Bracia i siostry, przeżywamy akurat Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wspólnym dziedzictwem wszystkich chrześcijan jest chrzest, który – Jak naucza Sobór Watykański II -„stanowi sakramentalny węzeł jedności między wszystkimi, którzy zostali przez niego odrodzeni” (Unitatis redintegratio, 22). I wszyscy jesteśmy wezwani do odkrywania tego daru i wymagań, jakie on stawia, ponad naszymi podziałami. Dzielić chrzest oznacza, że wszyscy – katolicy, protestanci i prawosławni – jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia. Dzielimy nadzieję na przezwyciężenie ciemności i na spotkanie z Bogiem żywym, pełnym miłosierdzia. Chrzest tworzy między wszystkimi chrześcijanami nierozerwalną więź, która czyni ich prawdziwie braćmi, nawet jeśli nie są jeszcze w pełni zjednoczonym ludem.Miłosierdzie Boga, które działa poprzez chrzest, jest silniejsze niż nasze podziały i wszyscy mamy za zadanie głosić to miłosierdzie innym, poczynając od tych najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych.

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego, szczególnie młodych przybyłych z Francji. Zachęcam was, byście łączyli się w modlitwie całego Kościoła o jedność chrześcijan, byśmy mogli znaleźć sposoby współpracy na rzecz niesienia miłosierdzia Ojca na całej ziemi.
Niech Bóg was błogosławi!

Po angielsku:

Drodzy Bracia i Siostry,

W tych dniach obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczny temat pochodzi z Pierwszego Listu św. Piotra i został wybrany przez ekumeniczną grupę z Łotwy. W Liście tym Święty Piotr zachęca pierwszych chrześcijan, aby uznali wielkość daru, jaki otrzymali na chrzcie i żyli w sposób godny tego daru. Mówi im: „Jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność darowanym”. Ten Tydzień Modlitw zaprasza nas do refleksji na ten temat i do dawania świadectwa o naszej jedność w Chrystusie jako Ludu Bożego. Wszyscy ochrzczeni są zrodzeni do nowego życia w Chrystusie, jesteśmy braćmi i siostrami, pomimo podziałów. Przez chrzest zostaliśmy odkupieni, jak mówi nam święty Piotr: „aby głosić dzieła potęgi Tego, który powołał nas z ciemności do przedziwnego swojego światła”. Podczas tego Tygodnia Modlitw prośmy Pana, aby pomógł wszystkim chrześcijanom wzrastać w tej jedności, która jest większa niż to, co nas dzieli. Razem możemy odpowiedzieć na Jego wezwanie, aby dzielić się z innymi, zwłaszcza z ubogimi i zapomnianymi przez nasz świat darem Bożego miłosierdzia, które sami otrzymaliśmy.

Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego i gości biorących udział w dzisiejszej audiencji, w tym z Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. W kontekście Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan szczególne pozdrowienie kieruję do grupy z Instytutu Ekumenicznego z Bossey. Dla wszystkich was i waszych rodzin modlę się o wiele radości i pokoju w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Niech Bóg Was błogosławi!

Po niemiecku:

Umiłowani bracia i siostry, dzisiejsza katecheza odbywa się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego teksty w tym roku przygotowała grupa ekumeniczna z Łotwy. Pośrodku katedry w Rydze stoi chrzcielnica pochodząca z czasów chrystianizacji kraju w XI w. Kamień ten jest wymownym znakiem chrztu, który chrześcijanie na Łotwie uznają za wspólny fundament ich wiary. Tak również mówi o chrzcie VAT. II „Chrzest św. jest źródłem sakramentalnej więzi jedności pomiędzy wszystkimi, którzy zostają odrodzeni”. Już Piotr apostoł wskazuje na chrzest jako na dar i zadanie. Według Piotra Pan Bóg „wezwał nas z ciemności do swojego przedziwnego światła”. Gdy jako chrześcijanie mówimy o chrzcie, wyznajemy jako katolicy, protestanci i prawosławni, iż zostaliśmy wezwani z pozbawionej serca i zaślepiającej ciemności egoizmu do spotkania ze zbawiającym i obdarzającym życiem Bogiem. Udział w tej łasce wiąże wszystkich chrześcijan nierozerwalnym węzłem. Jesteśmy ludem świętym nawet, jeśli z powodu naszych grzechów nie jesteśmy w pełni złączeni. Miłosierdzie Boże jest silniejsze niż nasze podziały. O tyle będziemy się stawać ludem Bożym, o ile przyjmiemy dar miłosierdzia, oraz będziemy zdolni być świadkami cudownych dzieł miłości Stwórcy pośród ludzi.

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z krajów niemieckojęzycznych. Zdążajmy wspólnie z wszystkimi chrześcijanami drogą ku pełnej jedności łącząc się z nimi poprzez modlitwę i dzieła miłosierdzia. Pan niech błogosławi was oraz wasze rodziny.

Po portugalsku:

W ciągu tego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan jesteśmy zaproszeni, aby odkryć  jak ważny jest dar otrzymany na chrzcie świętym, który jest więzią sakramentalną jedności, jaka istnieje pomiędzy wszystkimi uczniami Chrystusa. Wszyscy my katolicy, prawosławni i protestanci otrzymaliśmy ten sam i niepowtarzalny chrzest. Przyjmujemy go ponieważ jesteśmy świadomi, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia; i dzielimy to samo doświadczenie, że jesteśmy wezwani z ciemności  do spotkania z Bogiem żywym i pełnym miłosierdzia. Rozważać o swoim wspólnym źródle chrzcielnym oznacza także uznać, że wszyscy jesteśmy braćmi i tworzymy święty lud kapłański; jesteśmy dziećmi tego samego Boga, którego miłosierdzie działające w chrzcie jest silniejsze niż nasze podziały. Dlatego wszyscy my chrześcijanie możemy i powinniśmy głosić siłę Ewangelii angażując się razem w pełnienie uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Jest naszą wspólną misją przekazać innym miłosierdzie, które otrzymaliśmy od Boga rozpoczynając od najbardziej ubogich i opuszczonych.

Po włosku:

Serdecznie witam pielgrzymów j. włoskiego. Pozdrawiam w szczególności członków Penelopy, firm Delta Confesercenti. Pozdrawiam grupy parafialne, młodzież z Ugandy z Ruchu Misja Afryki i studentów Instytutu Ekumenicznego Uniwersytetu w Bossey podczas wizyty w Rzymie, w ramach studiów . Wszystkim życzę, aby że obchody Jubileuszu i przejście przez Drzwi Święte przemieniły wasze serca i otworzyły je na miłość Boga i bliźniego. Szczególne pozdrowienie kieruję do młodzieży, chorych i nowożeńców. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypomina nam, że wszyscy wierzący w Chrystusa przez chrzest, przynależą do ludu Bożego . Drodzy młodzi, módlcie się, aby wszyscy chrześcijanie mogli stawać się coraz bardziej jedną wielką rodziną. Drodzy chorzy, ofiarujcie swoje cierpienia za sprawę jedności Kościoła Chrystusowego; i wy, drodzy nowożeńcy, pielęgnujcie miłosierną, bezinteresowną  miłość taką, jaką  Bóg ma dla nas.

źródło: http://papiez.wiara.pl