konkurRegulamin konkursu literackiego „Przeczytaj mi obraz”

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Formacji i Kultury Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke
w Jarosławiu

II. CELE KONKURSU
o Rozwijanie zainteresowań literackich, artystycznych;
o Stworzenie uczniom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń inspirowanych malarstwem
o Integracja uczniów i nauczycieli
o Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń
o Rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości
o Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich
o Promowanie młodych talentów

III. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych bez ograniczeń terytorialnych.

IV. FORMA PRAC KONKURSOWYCH
1. Polega najpierw na zapoznaniu się z wystawą obrazów Agnieszki i Danuty Osak prezentowanej w korytarzu Jarosławskiego Opactwa. Obrazy są ponumerowane od 1 do 29. Dostępne są także fotografie obrazów na stronie www.opactwo.pl
2. Po wybraniu sobie jednego z obrazów należy napisać historyjkę – opowiadanie nawiązujące do jego treści i przekazać je do Opactwa. Nie należy opisywać samego obrazu!
3. Należy jednoznacznie wskazać numer obrazu.
4. Należy dołączyć dane umożliwiające kontakt z autorem pracy – preferowany jest email lub kontakt na sms.
5. Na Konkurs można zgłosić, niepublikowaną dotychczas, pracę literacką (w dowolnej formie) napisaną w języku polskim, stanowiącą zamkniętą, spójną całość.
6. Objętość pracy nie powinna przekraczać 1 stron formatu A4 (czcionka 13, interlinia 1,5 wiersza).
7. Praca będzie oceniana pod kątem:
o zgodność z tematem,
o wartości merytorycznej pracy,
o twórczego i poważnego potraktowania tematu,
o kreatywności, pomysłowości, oryginalności,
o walorów językowych i poziomu artystycznego.
8. Uczestnik zgłaszający tekst na Konkurs musi być jego jedynym autorem.

V. TERMINARZ KONKURSU
1. Prace należy zgłaszać do 15 maja 2015 r.
2. Zgłaszanie prac odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie www.opactwo.pl i załączenie pliku z pracą (format PDF lub plik tekstowy Microsoft Word/Open Office) Wystarczająca i preferowana jest forma elektroniczna. W formie papierowej można także dostarczyć pracę pod adres OKIFCH; ul. Benedyktyńska 5; 37-500 Jarosław.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 maja 2015 r. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie Organizatora.
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 maja 2015 r. w ramach obchodów Dnia Dziecka
w Jarosławskim Opactwie.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z tekstami nadesłanymi do Konkursu, wyłoni laureatów.
3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych tekstów.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu. Autor najlepszej pracy stanie się posiadaczem jednego z obrazów.

VII. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH
1. Organizator nie zwraca prac nadsyłanych na konkurs.
2. Nadesłanie w terminie pracy zgodnej z warunkami konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu i jego postanowień oraz oświadczeniem, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnieniem organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację przez organizatorów, w celach konkursowych, danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133,poz. 883 z późn. zm.).
4. Poprzez wysłanie pracy na Konkurs autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące nadesłanych prac, na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs – w całości lub po dokonaniu skrótów w wydanej pozycji książkowej, z jednoczesnym podaniem danych autora.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 723 404 313 (ks. Michał Kozak)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[contact-form-7 id=”9749″ title=”Przeczytaj mi obraz”]