Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości

Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.

Regulamin XVI edycji Konkursu

„Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” –

 „TAJNE NAUCZANIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Jarosław, 28 kwietnia 2017 r.

1.     Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Urząd Miasta Jarosławia – Wydział Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

2.     Konkurs odbywa się pod patronatem:

– Marszałka Województwa Podkarpackiego,

– Podkarpackiego Kuratora Oświaty

– Starosty Jarosławskiego,

– Burmistrza Miasta Jarosławia,

–  Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.

3.     Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu uczą się pozyskiwać nowe źródła historyczne, krytycznie je analizować oraz wykorzystywać     w swojej codziennej pracy.

4.     Tematyką konkursu jest tajne nauczanie w okresie II wojny światowej. Proponujemy uczniom dotarcie do: dokumentów pozostawionych przez uczestników tamtych wydarzeń znajdujących się w zbiorach rodzinnych, archiwach, zebranie wspomnień najbliższych i poprzez te źródła opisanie wydarzeń wyżej wymienionych zgodnie             z tematyką zlotu.

5.     Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego.

Konkurs będzie przeprowadzony równolegle w trzech kategoriach:

–       szkół podstawowych (dla uczniów ostatnich klas V i VI),

–       szkół gimnazjalnych;

–       szkół ponadgimnazjalnych.

6.     W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.

7.     Prace konkursowe muszą mieć charakter indywidualny, tj. przygotowane przez jednego autora-ucznia.

8.     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa,              w której skład wejdą osoby reprezentujące organizatorów. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

9.     Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

10.  Konkurs jest jednoetapowy:

a)  zadaniem jest napisanie indywidualnie (pod kierunkiem opiekuna) przez uczestnika konkursu pracy mającej charakter twórczy, opartej                                  o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne), prace napisane przez zespoły autorskie nie będą brane pod uwagę;

b)  forma pracy musi być pisemna – do pracy powinna być dołączona dyskietka             z tekstem pracy w formacie MS Word; mile widziane będą materiały ikonograficzne, związane z opisywanym świadectwem,

c)  dyskwalifikacji podlegają prace, które były:

–       wcześniej zgłaszane w innych konkursach,

–       opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

d)    praca oceniana jest systemem punktowym według następujących kryteriów:

 

 1. poprawność merytoryczna – maksymalnie 16 pkt;
 2. źródłowy charakter pracy – maksymalnie 22 pkt;
 3. estetyka pracy – maksymalnie 6 pkt;
 4. poprawność językowa pracy – maksymalnie 6 pkt.

e)     szkoła przesyła prace uczniów z metryczką pracy (patrz załącznik), na adres Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 1,  37-500 Jarosław;

f)     wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

g)    dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody książkowe (rzeczowe)            i wydawnictwa IPN oraz okolicznościowe statuetki,

 1. h)  koszty udziału ponoszą uczestnicy konkursu.

 

Terminarz konkursu:

 

do  7 lutego 2017 r. Ogłoszenie konkursu w mediach, rozesłanie informacji do placówek oświatowych.
do  7  kwietnia 2017 r. Przesłanie przez dyrektorów szkół prac uczniów nominowanych (decyduje data stempla pocztowego).
28 kwietnia 2017 r. godz. 900 Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Opactwie ss. Benedyktynek w Jarosławiu

11.  Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzyma szkoła, której uczestnicy otrzymają w sumie najwyższą liczbę punktów ocenianych prac. Szkoła, która trzy lata pod rząd będzie zdobywcą pucharu przechodniego otrzymuje go na własność.

12.   Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, zaś kopie przekazane do IPN Oddział w Rzeszowie.

13.  Organizatorzy przewidują opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac złożonych w konkursie do celów naukowych i edukacyjnych z zachowaniem praw autorskich.

Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „praca została przygotowana na XVI edycję Konkursu „Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości” – Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej”.

 organizowanego przez instytucje i stowarzyszenia podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

14.  Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U 2014 r. poz. 1182).

15.  We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się                  z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia pod tel. 016-624-87-47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy:

 

 

 

 

„Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości”
XVI edycja pt.
„TAJNE NAUCZANIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWE”
Metryczka pracy

Tytuł pracy:

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:

Typ szkoły:

   podstawowa

ð      gimnazjum

ð      ponadgimnazjalna

(zaznacz X właściwy kwadrat)

Klasa:

 

 

Pieczęć szkoły:

Telefon, fax, e-mail szkoły:

(jeśli nie ma na pieczęci)

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy:

 

 

Telefon, e-mail autora pracy:

 

Zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na:

* umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej głównego organizatora
tj. Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, Rynek 11, 37-500 Jarosław z możliwością ich poprawiania
i uzupełniania, we wszystkich działaniach związanych z XVI edycją Konkursu –Zlot Gwiaździsty. Śladami Przeszłości –
„Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej”.

      *wykorzystanie przez organizatora moich prac konkursowych do celów naukowych
i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich

 

…………………………………………………..

miejscowość, data

 

………………………….

podpis autora

 

…………………………………

podpis rodzica/opiekuna
(jeśli autor nie jest pełnoletni)

Ocena pracy

Oceny członków Komisji

Konkursowej ( 0 – 50 pkt.)

Podpisy członków Komisji

Konkursowej

Końcowa – średnia ocen

Członków Komisji Konkursowej

 1. …………………….

 

 1. …………………….

 

 1. …………………….
 1. ……………………….

 

 1. ……………………….

 

 1. ……………………….

 

 

………………..  dnia ………………2017 r.                                    ……………………………

 

Zgoda na publikację wspomnień i wizerunku

 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na publikację moich wspomnień oraz mojego wizerunku*) w pracy konkursowej powstałej w ramach XVI edycji konkursu – Zlot Gwiaździsty. Śladami                                                                    Przeszłości: „Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej”.

organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz innych wykorzystujących materiały konkursowe publikacjach.

Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z w/w publikacjami.

 

 

 

……………………………………………..

Miejscowość, data

………………………………………….

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) w przypadku wykorzystania fotografii lub nagrań video

Zgodę podpisuje osoba/osoby których wspomnienia są opisane.