Regulamin

Regulamin | Zapisy | Lista startowa Aktualności

REGULAMIN
Jubileuszowego Biegu 1050-lecia Chrztu Polski,
JAROSŁAW, 10.09.2016 r.

 1. Cel imprezy
 • uczczenie Roku Jubileuszowego w Polsce związanego z 1050 rocznicą Chrztu Polski
 • promocja miasta Jarosławia i Ziemi Jarosławskiej.
 • popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej;
 • nauka zachowań fair play oraz budowanie idei pięknego współzawodnictwa przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie zamiłowania do poznawania historii;
 1. Organizator
 • Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu
 1. Patronat Honorowy
 • Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz
 • Starosta Jarosławski;
 • Burmistrz Miasta Jarosławia;
 1. Adres kontaktowy:

Biuro Pielgrzymki Biegowej 1050-lecia Chrztu Polski
Ul. Benedyktyńska 5
Dyrektor biegu:                  ks. Michał Kozak – 723 404 313
Koordynator biegu:           Jolanta Mickiewicz – 696 580 639
Strona biegu: www.opactwo.pl
E-mail: 1050@opactwo.pl

 1. Termin i miejsce
 • Jubileuszowa Pielgrzymka Biegowa 1050-lecia Chrztu Polski odbędzie się 10 września 2016 roku (sobota)
 • Start biegu nastąpi na placu przy kościele MB Królowej Polski w Jarosławiu o godz. 12.00
 • Meta biegu znajdować się będzie w Opactwie Pobenedyktyńskim w Jarosławiu przy ul. Benedyktyńskiej 5;
 • Długość trasy: 1050 m
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona
 • Pielgrzymka odbywać się będzie przy zamkniętym ruchu ulicznym
 • Dokładna trasa Pielgrzymki:
 1. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
 • Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność (kliknij po druk do pobrania!). Oświadczenie zawiera deklaracje, że uczestnik biegu jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w takiej Pielgrzymce. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed starem opinii lekarza.

W przypadku osoby niepełnoletniej zaświadczenie podpisuje opiekun prawny (kliknij po druk do pobrania!).

 • W biegu mogą brać udział pielgrzymi niepełnosprawni, w tym także niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich.
 • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.
 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej opactwo.pl od 01.07.2016 do 7.09.2016 r. lub w Biurze Pielgrzymki w dniu 9.09.2016 r. w godz. 16-20 oraz 10.09.2016 r. w godz. 8-10.
 • Biuro Pielgrzymki mieścić się będzie w budynkach parafialnych parafii MB Królowej Polski W Jarosławiu.
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej lub studenckiej (w wypadku małych dzieci wystarczy dowód tożsamości opiekuna). W przypadku osób niepełnoletnich wydanie pakietu i udział w biegu będzie możliwe za okazaniem zgody opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.
 • Przewidywany współudział w kosztach organizacyjnych:

10 zł          osoby dorosłe

5 zł            studenci, uczniowie, dzieci

0 zł            dzieci do lat pięciu

Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Pielgrzymki Biegowej

Ofiarę można przelać na konto:

Rektorat św. Mikołaja
Benedyktyńska 5
PL 37-500 Jarosław
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Jarosław – 58 9096 0004 2001 0042 7517 0001
Z dopiskiem:
1050: imię i nazwisko zawodnika
         lub

W Kawiarence Benedyktyńskiej (przy kościele św. Mikołaja w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5) codziennie w godzinach 10.00-19.00.
lub
w sklepie PILATUS – sklep sportowo-turystyczny (ul. Poniatowskiego 45)

 • Numer startowy nie może być scedowany na innego zawodnika
 1. Pakiet startowy

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

 • pamiątkowy medal – na mecie
 • numer startowy + agrafki;
 • materiały informacyjne;
 • woda niegazowana – na mecie;
 • Pełne pakiety startowe gwarantujemy dla 1050 zawodników.

Dodatkowo dla chętnych worek na odzież do depozytu;

 1. Pomiar czasu i limity czasu
 • Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • Oficjalnym czasem jest czas brutto.
 • Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu na 30 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie (do godz. 12.30) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.
 • Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do regulaminu przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja duchowieństwa i osób konsekrowanych – K i M
 • Klasyfikacja służb mundurowych
 • Klasyfikacja nauczycieli
 • Klasyfikacja ministrantów
 • Klasyfikacja lektorów
 • Klasyfikacja Ruchu Światło Życie
 • Klasyfikacja Domowego Kościoła
 • Klasyfikacja Ruchu Apostolstwa Młodzieży
 • Klasyfikacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • Klasyfikacja Harcerzy
 • Klasyfikacja Zuchów
 • Klasyfikacja najliczniejszej szkoły podstawowej
 • Klasyfikacja najliczniejszej szkoły gimnazjalnej
 • Klasyfikacja najliczniejszej szkoły ponadgimnazjalnej
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M –   5                                               5 – 9 lat,
K i M – 10                                              10-14 lat,
K i M – 15                                              15-19 lat,
K i M – 20                                              20-29 lat,
K i M – 30                                              30-39 lat,
K i M – 40                                              40-49 lat,
K i M – 50                                              50-59 lat,
K i M – 60                                              60 lat i więcej

 1. Nagrody
 • Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma medal.
 • W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe
 • Nagrody w poszczególnych kategoriach będą uzależnione od aktualnych możliwości finansowych organizatorów
 • Zwycięzcy w kategoriach OPEN i szczegółowych nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.
 • Nagrody nie dublują się.
 • Podczas Gali <<l o s o w a n i e>>  licznych upominków wśród wszystkich uczestników!!!
 1. Szatnie i depozyt
 • Depozyt odzieży będzie znajdował się w okolicy mety i będzie wydawał rzeczy osobiste zawodników przekazane w workach dostarczonych przez organizatora w Biurze Pielgrzymki.
 • Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez nieupoważnioną osobę.
 • Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych.
 1. Postanowienia końcowe
 • Pielgrzymka Biegowa odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Pielgrzymka Biegowa odbywa się przy zamkniętym ruchu ulicznym.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów
 • Przewidywany limit 1050 osób, nie ma limitu wieku zawodników.
 • Zawodnicy przez podpisanie oświadczenia uczestnictwa wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły/klubu, roku urodzenia i miejscowości zamieszkania na publikowanych listach zawodników.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Pielgrzymki Biegowej.
 • Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Zabrania się używania na trasie Biegu jakichkolwiek pojazdów, z wyjątkiem wózków dziecięcych i inwalidzkich oraz pojazdów zabezpieczenia.
 • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Służb Medycznych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Pielgrzymki Biegowej 1050-lecia Chrztu Polski.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 

Jarosław, 2016-06-20
Dyrektor Pielgrzymki Biegowej 1050-lecia Chrztu Polski
Ks. Michał Kozak