Regulamin

O BIEGU | REGULAMIN | ZAPISY | TRASA | TAK BYŁO


REGULAMIN

Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej
100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

JAROSŁAW, 08.09.2018 r.

 1. Cel imprezy

 • uczczenie Roku Jubileuszowego związanego z 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 • Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku i miłości do Ojczyzny
 • Możliwość zaspokojenia przez uczestników potrzeby manifestacji swoich uczuć patriotycznych
 • Rozwijanie zamiłowania do poznawania historii
 • Promocja Podkarpacia, miasta Jarosławia i Ziemi Jarosławskiej
 1. Patronat honorowy (w trakcie ustaleń)

 2. Organizator

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (KRS 247764)

 1. Współorganizatorzy

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Jarosław
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Leżajsk
 1. Adres kontaktowy:

Biuro Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dyrektor Biegu:          Dominika Biela – tel. 883 944 551
Koordynator biegu:     Dorota Trudzik – tel. 509 309 861
Strona biegu:              www.opactwo.pl/bieg
E-mail:                        biegi@opactwo.pl

 1. Termin i miejsce

 • Jubileuszowa Pielgrzymka Biegowa 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę odbędzie się 8 września 2018 roku (sobota)
 • Start: parking przy hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu o godzinie 12:00
 • Meta: ogród Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńskiej 5 w Jarosławiu
 • Długość trasy: 1918 m
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona
 1. Warunki uczestnictwa

 • Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie zawiera deklaracje, że uczestnik Pielgrzymki jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Pielgrzymce oraz, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w takich zawodach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu własnego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Pielgrzymce, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje jej opiekun prawny.
 • W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest także dołączenie zgody na jej udział w biegu podpisanej przez opiekuna prawnego.
 • W Pielgrzymce mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, w tym także niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich.
 • Biuro Zawodów będzie otwarte w budynku hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu:
  • 7 września w godz. 17.00-20.00
  • 8 września (w dniu zawodów) w godz. 8.00-11.00
  • W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisów!!!
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości (w wypadku uczniów i studentów stosownej legitymacji). W przypadku osób niepełnoletnich wydanie pakietu i udział w biegu będzie możliwe za okazaniem zgody opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.
 • Numer startowy nie może być scedowany na innego zawodnika
 1. Zapisy i opłaty

 • Zapisy trwają od 1 maja do 6 września 2018 r.
 • Zgłoszenia do Pielgrzymki przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej: http://timekeeper.pl/
 • Pierwszeństwo do otrzymania pełnego pakietu startowego mają osoby zweryfikowane przez firmę mierzącą czas!
 1. Pakiet startowy

 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
  • okolicznościowy medal na mecie
  • materiały informacyjne;
  • numer startowy + agrafki;
  • butelka wody niegazowanej;
  • dodatkowo dla chętnych worek na odzież do depozytu;

Pełne pakiety startowe gwarantujemy dla 1918 zawodników.

 1. Pomiar czasu i limity czasu

 • Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • Oficjalnym czasem jest czas brutto (pomiar netto i brutto).
 • Organizator określa limit czasu ukończenia Pielgrzymki na 30 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie (do godz. 12.30) zobowiązani są do zejścia z trasy.
 • Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do regulaminu przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
 1. Klasyfikacja

 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja duchowieństwa i osób konsekrowanych
 • Klasyfikacja służb mundurowych
 • Klasyfikacja osób niepełnosprawnych
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M –   5                          5-  9 lat,
K i M – 10                        10-14 lat,
K i M – 15                        15-19 lat,
K i M – 20                        20-29 lat,
K i M – 30                        30-39 lat,
K i M – 40                        40-49 lat,
K i M – 50                        50-59 lat,
K i M – 60                        60 lat i więcej

 1. Nagrody (w trakcie ustaleń)

 • Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma medal.
 • W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe
 • Nagrody w poszczególnych kategoriach będą uzależnione od aktualnych możliwości finansowych organizatorów
 • Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych. Nagrody nie dublują się.
 1. Szatnie i depozyt

 • Depozyt odzieży będzie znajdował się w okolicy mety i będzie miejscem wydawania rzeczy osobistych zawodników zapakowanych do worków (dostarczonych wcześniej przez organizatora)
 • Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez nieupoważnioną osobę
 • Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych
 1. Postanowienia końcowe

 • Pielgrzymka odbędzie się bez względu na pogodę
 • Pielgrzymka odbywa się przy zamkniętym ruchu ulicznym
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów
 • Przewidywany limit 1918 osób.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły/firmy/klubu, roku urodzenia i miejscowości zamieszkania na publikowanych listach zawodników.
 • Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną na trasie i mecie Pielgrzymki
 • Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji
 • Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Zabrania się używania na trasie Biegu jakichkolwiek pojazdów poza pojazdami organizatora
 • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Służb Medycznych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Jarosław, 2018-04-10
Dyrektor Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej
Dominika Biela