Regulamin

ZAPISY | TRASA | O BIEGU

 1. Cel imprezy
 • popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej;
 • uczczenie Roku Jubileuszowego w Polsce związanego z 300-leciem Koronacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej
 • nauka zachowań fair-play oraz budowanie idei pięknego współzawodnictwa przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie zamiłowania do poznawania historii;
 • promocja Podkarpacia, miasta Jarosławia i Ziemi Jarosławskiej.
 1. Patronat honorowy
 • Abp Adam Szal – Metropolita Przemyski
 • Marian Waligóra – Przeor Klasztoru na Jasnej Górze
 1. Organizator

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (KRS 247764)

 1. Adres kontaktowy:

Biuro Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej

Dyrektor biegu:             ks. Michał Kozak – 723 404 313

Koordynator biegu:         Karolina Cisek – 725 478 570
Dorota Trudzik – 509 309 861

Strona biegu:                    www.opactwo.pl

E-mail:                               bieg300@gmail.com

 1. Termin i miejsce
 • Jubileuszowa Pielgrzymka Biegowa 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej odbędzie się 9 września 2017 roku (sobota)
 • Start nastąpi na placu przy kościele MB Królowej Polski w Jarosławiu o godz. 12.00
 • Meta znajdować się będzie w Opactwie Pobenedyktyńskim w Jarosławiu przy ul. Benedyktyńskiej 5;
 • Długość trasy: 1717 m (rok koronacji Obrazu Jasnogórskiego)
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona
 • Dokładna trasa Biegu:
 1. Warunki uczestnictwa
 • Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie zawiera deklaracje, że uczestnik Pielgrzymki jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Pielgrzymce oraz że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w takich zawodach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Pielgrzymce, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed starem opinii lekarza. Oświadczenia do pobrania:
  oświadczenie zawodnika
  - oświadczenie zawodnika niepełnoletniego
 • W przypadku osoby niepełnoletnie zaświadczenie podpisuje opiekun prawny.
 • W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.
 • W Pielgrzymce mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, w tym także niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich.
 • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.
 • Biuro Zawodów mieścić się będzie przy kościele MB Królowej Polski w Jarosławiu 8 września w godz. 17.00-20.00 oraz 9 września (w dniu zawodów) w godz. 8.00-11.00. W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisów!!!
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości (w wypadku uczniów i studentów stosownej legitymacji). W przypadku osób niepełnoletnich wydanie pakietu i udział w biegu będzie możliwe za okazaniem zgody opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.
 • Koszt opłaty startowej wynosi 10 zł.
 • Zebrana kwota zostanie przekazana na organizację Pielgrzymki.
 • Numer startowy nie mogą być scedowane na innego zawodnika
 1. Zapisy i opłaty
 • Zgłoszenia do Pielgrzymki przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej http://timekeeper.pl/ od 10 czerwca do 6 września 2017 r. Po 1 WRZEŚNIA zawodnicy nieopłaceni będą usuwani z listy startowej!!!
 • Opłaty możliwe są w trzech formach:
  • Stronę zapisów
  • Ofiarę można przelać na konto:

Rektorat św. Mikołaja

Benedyktyńska 5

PL 37-500 Jarosław

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Jarosław – 58 9096 0004 2001 0042 7517 0001

Z dopiskiem:

300 imię i nazwisko zawodnika

 • W Kawiarence Benedyktyńskiej (przy kościele św. Mikołaja w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00
 1. Pakiet startowy
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
  • materiały informacyjne;
  • numer startowy + agrafki;
  • butelka wody niegazowanej;
  • dodatkowo dla chętnych worek na odzież do depozytu;

Pełne pakiety startowe gwarantujemy dla 1000 zawodników.

 1. Pomiar czasu i limity czasu
 • Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • Oficjalnym czasem jest czas brutto (pomiar netto i brutto).
 • Organizator określa limit czasu ukończenia Pielgrzymki na 30 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie (do godz. 12.30) zobowiązani są do zejścia z trasy.
 • Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do regulaminu przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja duchowieństwa i osób konsekrowanych
 • Klasyfikacja służb mundurowych
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M –   5                                  5-  9 lat,

K i M – 10                                10-14 lat,

K i M – 15                                15-19 lat,

K i M – 20                                20-29 lat,

K i M – 30                                30-39 lat,

K i M – 40                                40-49 lat,

K i M – 50                                50-59 lat,

K i M – 60                                60 lat i więcej

 1. Nagrody
 • Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma medal.
 • W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe
 • Nagrody w poszczególnych kategoriach będą uzależnione od aktualnych możliwości finansowych organizatorów
 • Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych. Nagrody nie dublują się.
 1. Szatnie i depozyt
 • Depozyt odzieży będzie znajdował się w okolicy mety i będzie wydawał rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora)
 • Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez nieupoważnioną osobę
 • Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych
 1. Postanowienia końcowe
 • Pielgrzymka odbędzie się bez względu na pogodę
 • Pielgrzymka odbywa się przy zamkniętym ruchu ulicznym
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów
 • Przewidywany limit 1000 osób.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły/firmy/klubu, roku urodzenia i miejscowości zamieszkania na publikowanych listach zawodników.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Pielgrzymki
 • Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji
 • Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Zabrania się używania na trasie Biegu jakichkolwiek pojazdów poza pojazdami organizatora
 • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Służb Medycznych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 

Jarosław, 2016-06-20

Dyrektor Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej

Ks. Michał Kozak

 

 

Plan imprezy

Piątek

17.00-20.00        – Biuro Pielgrzymki

Sobota

8.00-11.00          – Biuro Pielgrzymki

11.00                    – wspólna modlitwa w kościele i ogłoszenia

11.45                   – rozgrzewka

12.00-12.30        – start Pielgrzymki

12.30-13.30        – możliwość skorzystania z kawiarenki

13.30-14.00        – rozdanie nagród i podsumowanie Biegu, możliwość korzystania z atrakcji Jarmarku Benedyktyńskiego